Registračný formulár

Informácie podľa § 19 č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

V znení neskorších právnych predpisov

 

 1. Identifikačné údaje

  1. Prevádzkovateľom osobných údajov je:

   Obchodné meno: BALUMAR s.r.o. 

   Sídlo: Volgogradská 4797/92, 080 01 Prešov

   IČO: 52767906

   Štatutárny orgán: Ing. Martin Balun

   Spoločnosť zapísaná: OR OS Prešov, odd. Sro, vl.č. 13467/P

   (ďalej len ,,prevádzkovateľ´)

 2. Zoznam osobných údajov, účel spracúvania osobných údajov a kategória osobných údajov
  1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje:

   Názov osobného údaju

   Kategória osobných údajov

   Meno a priezvisko

   Bežný osobný údaj

   E-mail

   Bežný osobný údaj

   Telefónne číslo

   Bežný osobný údaj

   Ulica

   Bežný osobný údaj

   Číslo

   Bežný osobný údaj

   PSČ

   Bežný osobný údaj

   Mesto

   Bežný osobný údaj

   Štát

   Bežný osobný údaj

  2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v obsahu a forme v akej budú osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi na internetovej stránke www.kozenedoplnky.sk
 1. Právny základ spracúvania osobných údajov        

  Právny základ spracúvania osobných údajov je Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na  základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 1. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov        

  1. Prevádzkovateľ získava osobné údaje od dotknutých osôb v rozsahu potrebnom na dodanie tovaru  alebo vykonanie služby.
  2. Fyzická osoba poskytuje tieto osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne.
 2. Doba uchovávania osobných údajov        

  1. Osobné údaje sa uchovávajú na dobu neurčitú.

 1. Poučenie o právach dotknutej osoby        

  1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti, ktorá bude zaslaná elektronickou poštou   alebo listovou zásielkou:

   1. vyžadovať od prevádzkovateľa potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

   2. požadovať zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

   3. požiadať o opravu svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

   4. požadovať výmaz svojich osobných údajov,

   5. žiadať o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov,

   6. namietať spracúvanie údajov,

   7. požiadať o prenos osobných údajov,

   8. možnosť kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

  2. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu  návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.

  3. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

  4. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

 1. Mlčanlivosť         

  1. Prevádzkovateľ zachováva mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Jeho mlčanlivosť trvá  aj po ukončení spracúvania osobných  údajov.

 1. Zverejnenie osobných údajov

  1. Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje.

 1. Pravdivosť, správnosť a aktuálnosť osobných údajov

  1. Za pravdivosť osobných údajov poskytnutých prevádzkovateľovi zodpovedá dotknutá osoba, ktorá tieto osobné údaje poskytla.