OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Obchodné podmienky internetového obchodu www.KozeneDoplnky.sk

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi Kupujúcim a Prevádzkovateľom internetového obchodu je spoločnosť BALUMAR s.r.o., Volgogradská 4797/92, 080 01 Prešov, IČO: 52 767906, zapísaný v Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 39380/P

(ďalej len Prevádzkovateľ), ktoré budú uzatvorené elektronickým obchodným systémom www.kozenedoplnky.sk, (ďalej len obchod).

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj 
Obrancov mieru 6, 08001 Prešov 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 051/7721 597
fax č.: 051/7721 596

http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti/


2. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba ( spotrebiteľ ), alebo podnikateľ (  ktorý je podnikateľom v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka ), ktorý po vlastnej autorizácii odoslal elektronickú objednávku spracovanú systémom internetového obchodu www.kozenedoplnky.sk.

3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, ktorý je spracovaný systémom obchodu a je zo strany Kupujúceho návrhom na uzatvorenie Kúpnej zmluvy.

4. Obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť Kúpnej zmluvy.

5. V prípade, že Prevádzkovateľ a Kupujúci uzatvoria osobitnú písomnú Kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od obchodných podmienok, budú ustanovenia osobitnej písomnej kúpnej zmluvy uprednostnené pred obchodnými podmienkami.


II. Povinnosti Prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že Kupujúcemu dodá správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok obchodu platných v deň odoslania elektronickej objednávky.

2. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá Kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú: faktúru ( daňový doklad ), záručný list ( ak ho výrobca poskytuje ).

3.  Ak predávajúci nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu.


III. Povinnosti Kupujúceho

1. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar zaplatiť a riadne prevziať. Predávajúci doporučuje kupujúcemu skontrolovať neporušenosť transportného obalu a v prípade akéhokoľvek poškodenia zásielky, túto informáciu bezodkladne oznámiť prepravcovi a prevádzkovateľovi internetového obchodu na telefónnom čísle 0940 5454 78 alebo 051/3811 737.

2. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny a následným prevzatím objednaného tovaru od prepravcu.

 

IV. Objednávka tovaru, uzatvorenie kúpnej zmluvy, stornovanie objednávky

1. Platnosť elektronickej objednávky je podmienená pravdivým a úplným vyplnením všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii resp. vypĺňaní objednávkového formulára, alebo pri realizácii samotnej  ( odoslaní ) objednávky.

2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpnej zmluvy

3. Prijatie objednávky Prevádzkovateľom je potvrdené automatickým systémom obchodu -  e-mailom na adresu udanú Kupujúcim pri registrácii alebo pri vypĺňaní objednávkového formulára. Na uvedenú e-mailovú adresu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.

4. Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), požiadať Kupujúceho o dodatočné autorizovanie - potvrdenie objednávky. V prípade, že overenie nie je úspešné, prípadne Kupujúci nereaguje na emailovú požiadavku prevádzkovateľa do 5 dní od jej zaslania, Prevádzkovateľ považuje takúto objednávku za neplatnú a vykoná jej stornovanie.

5. Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Objednávka môže byť stornovaná telefonicky na čísle 0940 779696, alebo e-mailom na adrese info@kozenedoplnky.sk.  V prípade požiadavky zrušenia objednávky nie sú Kupujúcemu účtované žiadne poplatky spojené s týmto úkonom.

V prípade, že Kupujúci uhradil objednávku platbou vopred (bankovým prevod, platba kreditnou kartou a pod.). Prevádzkovateľ vráti Kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 pracovných dní spôsobom, akým vopred zaplatenú úhradu prijal od Kupujúceho (vrátením - prevodom na bankový účet, na učet platobnej karty a pod.). 

6. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza e-mailovým akceptovaním objednávky Kupujúceho. O potvrdení akceptovania objednávky je Kupujúci informovaný zaslaním emailu označeným "Akceptácia objednávky č." zo strany Prevádzkovateľa. 

7.  Zobrazovanie produktov na stránkach internetového obchodu 

• rekvizity ( mobily, časopisy, knihy, diáre, perá, kľúče, nápoje, ovocie, iné produkty a pod. ) umiestnené a nafotené spoločne s produktom nie sú dodávané - predávane spolu s produktom, pokiaľ táto skutočnosť nie je presne špecifikovaná v názve produktu ( napr. peňaženka + opasok, kožená kabela + darček, Akcia: taška + dokladovka  a pod. ). Kupujúci si nemôže nárokovať na ich dodanie spoločne so zakúpeným tovarom.

V. Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci - spotrebiteľ môže odstúpiť kedykoľvek pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich dní od prevzatia tovaru v zmysle § 7, odst. 1 zákona č. 102/2014 Z.z., ak nejde o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho a určeného osobitne pre jedného Kupujúceho ( napr. ak tovar nie je bežne v ponuke eshopu ), alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť. 

2. Odstúpenie od zmluvy odporúča Prevádzkovateľ Kupujúcemu pre splnenie si zákonných povinností oznámiť elektronickým odoslaním formulára ODSTÚPENIE OD ZMLUVY priamo zo stránok internetového obchodu www.kozenedoplnky.sk. O prijatí odstúpenia od zmluvy je  Kupujúci vyrozumený e-mailom bezodkladne automaticky, evidenčným systémom eshopu. Kupujúci môže k Odstúpeniu od zmluvy použiť aj listovú formu odstúpenia, ktorá je prílohou č.1 týchto obchodných podmienok. 

Kupujúci - spotrebiteľ doručí tovar uvedený vo formulári na Odstúpenie od zmluvy spolu s originálnym dokladom o kúpe - faktúrou v pôvodnom balení, bez poškodenia a vád na adresu Prevádzkovateľa:

BALUMAR s.r.o.
Volgogradská 13 (PALA CENTRUM )
080 01 Prešov 

Tovar zasielaný späť pri odstúpení od zmluvy alebo pri reklamácii odporúčame poistiť. Tovar nám neposielajte na dobierku.  

V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

3. Kupujúci - spotrebiteľ má právo v rámci lehoty štrnástich dní tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom" obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť Prevádzkovateľovi. 

4. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

5. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu Prevádzkovateľa, alebo ho odovzdať Prevádzkovateľovi, alebo osobe poverenej na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Prevádzkovateľ navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

6. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ktorý ponúkame (poštovné za zásielky doručené Slovenskou poštou a.s.).

Prevádzkovateľ nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby pred tým, ako mu je predmetný tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Prevádzkovateľovi, ibaže Prevádzkovateľ navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

7. V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí Prevádzkovateľovi tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí Kupujúci Prevádzkovateľovi náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu. 

8. Prevádzkovateľ je oprávnený stornovať objednávku a odstúpiť od zmluvy:
•  objednaný tovar už nie je možné pre Kupujúceho zaobstarať a Prevádzkovateľ sa nedohodne s Kupujúcim na náhradnom plnení,

•  ak sa Prevádzkovateľ nedokáže kontaktovať s Kupujúcim na základe poskytnutých údajov ( telefónne číslo, emailová adresa ) a je dôvodné podozrenie, že ide o snahu Kupujúceho zavádzať Prevádzkovateľa uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov.

O stornovaní objednávky bude Kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 5 dní na ním určený účet, pokiaľ sa Kupujúci s Prevádzkovateľom nedohodne inak. 

 

VI. Dodacie podmienky a termíny

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie adresa ktorá je uvedená Kupujúcim v elektronickej objednávke obchodu. Tovar bude dodaný Prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov uvedených v objednávke, alebo na základe dohody s Kupujúcim.

2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním Kupujúcemu pri osobnom odbere, prípadne odovzdaním tretím subjektom zabezpečujúcim prepravu. 

3. Prevádzkovateľ vyexpeduje pre Kupujúceho tovar k dodaniu v rámci dodacej lehoty uvedenej pri každom tovare (spravidla v nasledujúci pracovný deň po prijatí elektronickej objednávky). Doba pre dodanie tovaru môže byť aj dlhšia a Kupujúci bude o nej včas informovaný.

Nedodanie tovaru do 30 kalendárnych dní, alebo nesúhlas Kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru, oprávňuje Kupujúceho odstúpiť od zmluvy bez akýchkoľvek sankcii alebo dodatočných poplatkov.

4. Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. 

 

VII. Cena dopravy tovaru 

1. Poštovné je kupujúci  povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru tak, ako je to uvedené na objednávke. V eshope sú všetky ceny tovaru a dopravy konečné vrátanie DPH. 

2. Pri dodávke tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty je účtované poštovné a podľa taríf na linku DOPRAVA A POPLATKY.

3. Uvádzané ceny sú platné v rámci Slovenska. Poštovné poplatky do zahraničia sú kalkulované osobitne a budú oznámené kupujúcemu na uvedený e-mail do 24 hodín od zaslania objednávky k odsúhlaseniu konečnej ceny dopravy.

 

VIII. Nedoručené - neprevzatie zásielky, porušenie obchodných podmienok

1. Ak Kupujúci požiada o opätovné odoslanie zásielky ktorú neprevzal, bude k celkovej cene zásielky účtované ďalšie poštovné vo výške platných poštových poplatkov uvedených v obchodných podmienkach.

2. Opätovné odoslanie neprevzatej zásielky bude vykonané na základe úhrady vopred ( bankový prevod ), k čomu bude Kupujúcemu zaslaná e-mailom v PDF nová faktúra so splatnosťou 5 dní.

3. Pokiaľ Kupujúci v požadovanom termíne - splatnosti neuskutoční úhradu faktúry objednávka bude v systéme stornovaná. Kupujúci bude o storne objednávky informovaný e-mailom.

4. Ďalšie objednávky Kupujúceho prostredníctvom elektronického systému obchodu je možné realizovať len platbou vopred alebo po vzájomnej dohode s prevádzkovateľom. 

 

IX. Kúpna cena a spôsob platby

1. Kupujúci kupuje od prevádzkovateľa obchodu tovar za cenu, ktorá je v čase odoslania objednávky uvedená pri danom tovare. Ceny tovarov sú konečné - vrátane DPH. Cena za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie je 0,00 €.

2. Doba platnosti cenovej akčnej ponuky - všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.  

3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.

4. Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

a)   pri dobierke - cenu za objednaný tovar Kupujúci zaplatí pri prevzatí na pošte alebo od kuriéra

b)   TatraPay  pre Kupujúcich ktorí majú účet vedený v Tatra banke, a.s. ( internetbanking pre bankové účty vedené v Tatra banke )

c)   CardPay platby platobnými kartami  (služba je realizovaná na zabezpečených stránkach banky - systém CardPay - platobnými kartami  ( VISA, MasterCard, Diners Club, Maestro ),

 

X. Záručná doba, riešenie reklamácii, reklamačný poriadok

1. Záručná doba pri nových výrobkoch je štandardne 24 mesiacov a vzťahuje sa na kúpnu zmluvu uzatvorenú Kupujúcim  spotrebiteľom. Kupujúci - spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej  zmluvy nie je podnikateľom v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka a nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. 

2. Prevádzkovateľ zodpovedá za vady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené vadou materiálu, funkčnou chybou, alebo vadou spôsobenou pri výrobe.

3. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodbornou obsluhou a neprimeraným zaobchádzaním, resp. vystavovaním extrémnym a neobvyklým podmienkam na ktoré nie je výrobok určený a je aj v rozpore s návodom výrobcu.

4. Záručná reklamácia je taká reklamácia, u ktorej je zjavné, že k poškodeniu nedošlo nesprávnym a neúmerným zaobchádzaním, čím sa rozumie: použitie výrobku k iným účelom ako je určený, pôsobením výrobku nadmernou silou, nesprávnou údržbou výrobku, nesprávnou manipuláciou s výrobkom. Riešenie reklamácii sa riadi REKLAMAČNÝM PORIADKOM, ktorý je súčasťou obchodných podmienok a je uverejnený na stránke Reklamačný poriadok.

5. V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
     Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 

XI. Ochrana osobných údajov

11.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

11.3. Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti " Prihlásenie, Môj účet ".

11.4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ") predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán. 

11.5. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. 

11.6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s

platnými právnymi predpismi SR. 

11.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných podmienkach.

11.8. Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto obchodných podmienkach bude získavať osobné údaje vždy osobitne na základe súhlasu kupujúceho a zároveň zabezpečí, aby sa tieto osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané za účelom plnenia kúpnej zmluvy. 

11.9. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas podľa bodu 11.5 týchto obchodných podmienok na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. 

11.10. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok,
b) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,
c) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim,
d) že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu ak je kupujúci právnickou osobou,
e) že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť, 

11.11. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu. 

11.12. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,
b) účel spracúvania osobných údajov,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:
i) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
ii) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
e) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä
i) poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje, 
ii) informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
iii) okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
iv) formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
v) tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,
g) opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
h) likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
i) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR.

11.13. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

11.14. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu

osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

11.15. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa ods. 11.18. týchto Obchodných podmienok. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho. 

11.16. Ak kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania.

11.17. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

11.18. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa tohto čl. týchto obchodných a reklamačných podmienok, resp. vyhovieť požiadavkám kupujúceho podľa ZnOOÚ a písomne ho informovať najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti alebo požiadavky.

11.19. Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 28 ods. 2 ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu ma ochranu osobných údajov. 

11.20. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:

ReMax Courier Service, spol. s .r. o., Cikkerová 2, 84101 Bratislava, IČO: 35825456, DIČ: 2020225515, IČ DPH: SK2020225515,  Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č.25438/B 

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, Lieskovec 962 21, IČO: 36624942, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č.9084/S

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S

11.21 Súhlas so spracúvaním osobných údajov – zákazníci. Týmto ako kupujúci udeľujem súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu podľa bodu 1.1 obchodných podmienok spoločnosťou BALUMAR s.r.o., Volgogradská 4797/92, 080 01 Prešov, IČO: 52 767906, Slovenská republika. Ako kupujúci som si vedomý skutočnosti, že vyššie uvedené súhlasy som oprávnený kedykoľvek odvolať písomnou formou. Ako kupujúci prehlasujem, že som bol/a v súlade s § 15 ods. 1 informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.kozenedoplnky.sk.

11.22 Súhlas so spracúvaním osobných údajov – marketing. Týmto udeľujem súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu emailová adresa spoločnosťou BALUMAR s.r.o., Volgogradská 4797/92, 080 01 Prešov, IČO: 52 767906, Slovenská republika, IČO: 46672702 na marketingové účely. Zároveň súhlasím s tým, aby boli moje osobné údaje poskytnuté tretím stranám. Prehlasujem, že som bol/a v súlade s § 15 ods. 1 informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom. 

XII. Záverečné a prechodné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke Prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.
2. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky Kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu e s nimi súhlasí.
3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.kozenedoplnky.sk. 

 

Prílohy obchodných podmienok 

Príloha č. 1 - Formulár pre odstúpenie od zmluvy ( listová forma )

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Všeobecné obchodné podmienky platné pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi, 

t.j. pre kupujúcich, ktorí pri uzatváraní a plnení zmluvy konajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania t. j., ktorí nie sú spotrebiteľmi podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo v písomnej forme medzi predávajúcim, ktorým je BALUMAR s.r.o., Volgogradská 4797/92, 080 01 Prešov, IČO: 52 767906, Slovenská republika, zapísaná v Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 39380/P,  DIČ: 2121135296, tel. office: +421 940 545478, tel. technické info: +421 51 38 11 737, (ďalej len "Predávajúci") a kupujúcim – osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, t. j., ktorá nie je spotrebiteľom a predmetom ktorej je kúpa a predaj tovaru Predávajúceho. Všetky údaje uvedené v tomto bode o Predávajúcom a ostatné identifikačné údaje sú uvedené na stránkach webového sídla Predávajúceho pod označením kontaktne informácie. Všetky informácie pre kupujúceho, potrebné na zakúpenie tovaru prostredníctvom webového sídla Predávajúceho sú v slovenskom jazyku. Adresa sídla Predávajúceho nie je miestom výdaja tovaru. 
1.2. Kupujúcim podľa týchto obchodných podmienok je osoba, zapísaná v obchodnom registri; osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia; osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov; fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
1.3. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že Predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od Obchodných podmienok, majú ustanovenia kúpnej zmluvy prednosť pred Obchodnými podmienkami.
1.4. Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že sa s Obchodnými podmienkami oboznámil, súhlasí s nimi a za takýchto podmienok chce tovar od Predávajúceho kúpiť a riadiť sa týmito Obchodnými podmienkami aj pri ďalších kúpnych zmluvách, ktoré s Predávajúcim uzavrie.
1.5. Kupujúci v objednávke o dodanie tovaru uvedie všetky svoje identifikačné údaje, t. j. obchodné meno alebo názov, sídlo, IČO, DIČ, údaje o registri v ktorom je zapísaný, telefónny a e-mailový kontakt, prípadne fax ak ho kupujúci má a identifikačné údaje osoby, konajúcej v mene kupujúceho a funkciu takejto osoby.
1.6. Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi Predávajúcim a kupujúcim výslovne neupravené týmito Obchodnými podmienkami, ani osobitnou rámcovou zmluvou na opakujúce sa dodávky tovaru Predávajúcim sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
1.7. Sortiment tovaru a služieb ponúkaných Predávajúcim na predaj Predávajúci prezentuje na stránkach svojho webového sídla www.all4men.sk (ďalej len „webová stránka“). Webová stránka obsahuje katalóg dodávaného tovaru Predávajúcim, pričom nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých tam uvedených tovarov a služieb. Dostupnosť tovaru a služby si môže kupujúci overiť na tel. čísle 0940 313189.

 

Článok II.

Objednávka tovaru

2.1. Objednávka tovaru kupujúceho je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Objednávku je kupujúci povinný zaslať Predávajúcemu najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, ak sa Predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Kúpna zmluva vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky Predávajúcim a oznámenia záväzného potvrdenia objednávky kupujúcemu. Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje také, ktoré bolo Predávajúcim oznámené najmä využitím webového sídla, elektronickou poštou emailom s predmetom AKCEPTOVANÁ OBJEDNÁVKA, alebo inou formou dohodnutou medzi Predávajúcim a kupujúcim. Po doručení objednávky Predávajúci objednávku zaeviduje do systému evidencie objednávok, o čom kupujúcemu budem odoslané potvrdenie o prijatí objednávky. Len potvrdenie o prijatí objednávky nie je považované za záväzné potvrdenie objednávky. Predávajúci oznámi kupujúcemu záväzné potvrdenie objednávky, spravidla po overení dostupnosti a termínu dodania objednaného tovaru. Predávajúcim záväzne potvrdená objednávka zaslaná mu kupujúcim je považovaná za záväznú pre obe zmluvné strany, ak sa nedohodnú inak. Za podstatné podmienky budú zmluvné strany považovať najmä, no nie výlučne presnú špecifikáciu tovaru, počet kusov, cenu za tovar, výšku nákladov za jeho dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky súvisiace s dodaním objednaného tovaru kupujúcemu a spôsob a termín doručenia tovaru.
2.2. Podmienkou účinnosti objednávky, ktorá je spôsobilým návrhom na uzavretie zmluvy je pravdivé a úplné uvedenie požadovaných údajov, a to nasledovne: obchodné meno, názov, kupujúceho, určenie osoby konajúcej v mene kupujúceho, fakturačná a dodacia adresa, elektronická adresa, telefónne číslo, názov tovaru, počet kusov jednotlivých druhov tovaru, cena tovaru, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob dopravy alebo prevzatia tovaru. Predávajúci vybavuje objednávky v poradí, v akom sú mu od kupujúceho doručené.
2.3. Záväzné potvrdenie objednávky Predávajúcim obsahuje údaje o názve, špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom zmluvy, údaje o cene tovaru alebo iných službách a výške nákladov za jeho dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky súvisiace s dodaním objednaného tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a lehote dodania tovaru, prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim.
2.4. Objednávka urobená kupujúcim v zmysle týchto informácií je objednávkou, ktorej súčasťou je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu. Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený s povinnosťou zaplatiť na základe uskutočnenej objednávky kúpnu cenu.
2.5. Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci vyhlasuje, že mal možnosť sa s týmito Obchodnými podmienkami oboznámiť ešte pred odoslaním objednávky a uzavretím zmluvy. 
2.6. Kupujúci môže oznámiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky Predávajúcemu v lehote do 24 hodín od odoslania objednávky Predávajúcemu oznámenie, že objednávku odvoláva. V takom prípade Predávajúci bude mať za to, že kupujúci návrh na uzavretie zmluvy platne odvolal a objednávku bude považovať za bezpredmetnú. Kupujúci je povinný v oznámení o odvolaní objednávky uviesť obchodné meno, názov, sídlo, IČO, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky Predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace s odvolaním objednávky. V prípade, že kupujúci už zaplatil Predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť, Predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odvolania objednávky Predávajúcemu, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
2.7. V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru uvedených na webovej stránke Predávajúceho spravuje okrem týchto Obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, Predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho odmietnuť. O odmietnutí objednávky bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa Predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.

 

Článok III.

Dodacie podmienky

3.1. Ak Predávajúci nie je povinný podľa zmluvy dodať tovar v určitom mieste, uskutočňuje sa dodanie tovaru jeho odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho, ak zmluva určuje odoslanie tovaru Predávajúcim. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v záväznom potvrdení objednávky Predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Kupujúci je povinný voľbu spôsobu dodania tovaru vykonať jeho riadnym označením v objednávke. Kupujúci je povinný prevziať tovar v dohodnutej lehote a na dohodnutom mieste.
3.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar objednaný kupujúcim do 3 pracovných dní od oznámenia záväzného potvrdenia objednávky kupujúcemu, ak sa Predávajúci a kupujúci nedohodnú inak. V prípade platenia kúpnej ceny bezhotovostným prevodom na účet, začína lehota na dodanie plynúť pripísaním kúpnej ceny na účet Predávajúceho. Kupujúci berie na vedomie, že termín dodania tovaru je orientačný. Predávajúci v prípade dostupnosti tovaru zabezpečí odoslanie tovaru na dopravu bezodkladne po záväznom potvrdení objednávky. Predávajúci je oprávnený odovzdanie tovaru odoprieť ak kupujúci nezaplatí cenu v čas.
3.3. V prípade, že hrozí omeškanie dodania tovaru v dôsledku nepredvídateľných okolností nezavinených Predávajúcim (napr. živelné udalosti, nedodržanie lehoty dodávky od výrobcu, zahraničného dodávateľa, oneskorenie alebo zlyhanie dopravy a pod.), je Predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho o tejto skutočnosti akoukoľvek formou (e-mailovou správou alebo telefonicky). Predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na inej lehote dodania tovaru.
3.4. Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie tovaru, ako aj ďalšie doklady ustanovené v zmluve, a to pri dodaní tovaru.
3.5. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku kupujúceho, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená na stránkach webového sídla ak sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O odmietnutí objednávky Predávajúci informuje kupujúceho akýmkoľvek spôsobom umožňujúcim informovať kupujúceho o odmietnutí objednávky.
3.6. Kupujúci je povinný prevziať dodaný tovar prostredníctvom osoby, ktorú označil Predávajúcemu podľa týchto Obchodných podmienok alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o dodaní a odovzdaní tovaru. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prvému prepravcovi alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré prepravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru. Ak má Predávajúci tovar odoslať na miesto plnenia alebo určenia, platí, že tovar bol odovzdaný v čase, keď bol odovzdaný na prepravu, pokiaľ nebude medzi Predávajúcim a kupujúcim dohodnuté inak. Pri zásielkovom predaji prechádza vlastníctvo na kupujúceho prevzatím veci kupujúcim na mieste dodania ním určenom.
3.7. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar, ako aj jeho obal a tiež počet balíkov podľa dodacieho listu hneď pri jeho prevzatí. V prípade, že kupujúci zistí rozdiel v počte balíkov, alebo že tovar resp. obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru, alebo chýbajúceho balíka, je povinný kupujúci zapísať túto skutočnosť do dodacieho listu prepravcu a tiež vyhotoviť písomný záznam - reklamáciu o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, resp. upresnenie chýbajúceho balíka, ktoré potvrdí aj prepravca. Ak je to technicky možné, kupujúci k takejto reklamácii priloží aj fotodokumentáciu, v ktorej bude zachytený rozsah poškodenia tovaru a zašle elektronickou poštou alebo poštou spolu s písomným záznamom Predávajúcemu.

3.8. Podmienky dodania tovaru a výška nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky v rámci Slovenskej republiky.
3.8.1. Doručovanie tovaru kuriérskou spoločnosťou GLS Slovakia s.r.o., so sídlom Cikkerová 2, 841 05 Bratislava, IČO: 35 825 456, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel Sro, Vložka č.25438/B
3.8.2. Podmienky doručenia tovaru a náklady doručenia formou dobierky: Zásielky do hmotnosti 5 kg.- 4,00 €, (ceny sú uvedené vrátane zákonom stanovenej dane z pridanej hodnoty).
3.8.3. Podmienky doručenia tovaru a náklady doručenia pri platbe kúpnej ceny formou bezhotovostného prevodu: Zásielky do hmotnosti 5 kg - 3,90 €, (ceny sú uvedené vrátane zákonom stanovenej dane z pridanej hodnoty).

3.8.4. Doručovanie tovaru Slovenskou poštou.
3.8.5. Podmienky doručenia tovaru a náklady doručenia formou dobierky: balíková zásielka najviac do 3 kg  – dodanie do 2 až 3 dní od odovzdania na prepravu s poštovným vo výške (3,00 €).
3.8.6.  Podmienky doručenia tovaru a náklady doručenia formou bezhotovostného prevodu: Balíkoví zásielka najviac 5 kg – dodanie do 2 až 3 dní od odovzdania na prepravu - poštovné vo výške 3,00 €

3.8.7.  Osobný odber tovaru.
3.8.8.  Kupujúci si môže po dohode s Predávajúcim prevziať objednaný tovar osobne alebo prostredníctvom ním písomne splnomocnenej osoby na odbernom mieste v Prešove, ktorého adresu kupujúci obdrží v záväznom potvrdení objednávky zaslanom Predávajúcim. Kupujúci môže zaplatiť celkovú kúpnu cenu pri osobnom odbere podľa predchádzajúcej vety tohto bodu len v hotovosti, nie platobnou kartou.
3.8.9.  Tovar objednaný na osobný odber môže prevziať iba štatutárny orgán osoby kupujúceho alebo ním splnomocnená osoba. Ak kupujúci poverí prevzatím objednaného tovaru svojim zamestnancom, musí byť takýto zamestnanec splnomocnený na tento úkon štatutárnym orgánom osoby kupujúceho. Splnomocnenie musí okrem všetkých identifikačných údajov obsahovať aj číslo občianskeho preukazu povereného zamestnanca.
3.8.10.  Ak nie je trvanie alebo koniec odbernej lehoty určený je odberná lehota 5 kalendárnych dní odo dňa, keď Predávajúci odoslal kupujúcemu informačný e-mail o dodaní tovaru do distribučného skladu, ak sa nedohodne Predávajúci a kupujúci inak. Ak si kupujúci nevyzdvihne tovar v odbernej lehote je Predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Kupujúci je povinný vyzdvihnúť si objednaný tovar v dňoch a čase uvedených na stránkach webového sídla Predávajúceho alebo v dňoch a čase uvedených v oznámení Predávajúceho zaslaného kupujúcemu e-mailom, ak sa nedohodnú inak.

3.8.11.  Podmienky dodania tovaru a výška nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky do Českej republiky sa riešia individuálnou kalkuláciou
3.8.12.  Podmienky doručenia tovaru a náklady doručenia pri zaplatení kúpnej ceny formou bezhotovostného prevodu:  (ceny sú uvedené vrátane zákonom stanovenej dane z pridanej hodnoty).
-        Zásielky 1 -5 kg - 7,90€
-        Zásielky 5,1 - 10 kg.- 12,90€

 

Článok IV.

Kúpna cena a spôsob zaplatenia kúpnej ceny

4.1. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu celkovú kúpnu cenu vo výške a za podmienok uvedených v ponuke jednotlivých ponúkaných tovarov a v článku III Obchodných podmienok. Celkovú kúpnu cenu podľa predchádzajúcej vety tohto bodu tvorí cena tovaru uvedená v ponukovom liste pri každom jednotlivom tovare uvedená na webovej stránke www.all4men.sk a cena za náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky za dodanie tovaru kupujúcemu, uvedené v jednotlivých článkoch tejto informácie. Celková kúpna cena sa vypočíta, ako súčet všetkých položiek uvedených v predchádzajúcej vete tohto bodu. Pri objednávkach kupujúceho je rozhodná cena tovaru v čase odoslania riadne vyplnenej objednávky. Náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky za dodanie tovaru uvedené v článku III. nie sú zahrnuté v cene tovaru, ale sú účtované osobitne, pričom tvoria celkovú cenu tovaru.
4.2. Celkovú kúpnu cenu a spôsob jej zaplatenia uvedie Predávajúci v potvrdení objednávky zaslanej kupujúcim, v súlade s pravidlami určenia celkovej ceny objednaného tovaru podľa bodu 4.1.
4.3. Celkovú kúpnu cenu zaplatí Kupujúci ním zvolenou formou v objednávke tovaru a potvrdenú predávajúcim v záväznom potvrdení objednávky. Celkovú kúpnu cenu môže kupujúci zaplatiť formou hotovostnej platby v odbernom mieste Predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, alebo bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho, uvedený v záväznom potvrdení objednávky Predávajúcim. V prípade platby pri osobnom odbere tovaru v prevádzkarni Predávajúceho alebo na dobierku je celková kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru formou umožňujúcou jej zaplatenie Predávajúcim alebo dopravcom.
4.4. Ceny v ponukovom liste webovej stránky www.all4men.sk sú uvedené v mene Euro, vrátane zákonom stanovenej výšky dane z pridanej hodnoty. Cena nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky za dodanie objednaného tovaru sú uvedené v článku III. Nákup za zvýhodnené, akciové ceny ponúkaných tovarov je zreteľne označený na webovej stránke www.all4men.sk, pričom platnosť zvýhodnenej ceny tovarov trvá do vypredania jeho zásob alebo počas trvania tam uvedenej doby. 
4.5. Pri platení celkovej kúpnej ceny formou bezhotovostného prevodu zaplatí kupujúci celkovú kúpnu cenu na účet Predávajúceho označený vo faktúre, ktorú Predávajúci zašle elektronickou poštou Kupujúcemu spolu s potvrdením objednávky. Originál faktúry zašle Predávajúci kupujúcemu spolu s objednaným tovarom. Predávajúci v takomto prípade odovzdá na prepravu a doručenie objednaný tovar najneskôr v nasledujúci pracovný deň po tom, ako bola celková kúpna cena zaplatená kupujúcim podľa vystavenej faktúry, pripísaná na ním označený účet. V prípade, že kupujúci nezaplatí Predávajúcemu za objednaný tovar podľa tohto bodu najneskôr do 10 dní, má právo Predávajúci odstúpiť od kúpnej zmluvy.
4.6. V prípade, že si kupujúci po potvrdení objednávky neprevezme tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, Predávajúci má nárok na náhradu z tohto vzniknutej škody, a to vo výške skutočných nákladov, ktoré Predávajúci preukázateľne vynaložil na doručenie objednaného tovaru, najmä no nie výlučne náklady na dopravu v plnej výške + zmluvnú pokutu vo výške 30 €. 
4.7. Pri platení celkovej kúpnej ceny za objednaný tovar dodaný formou dobierky alebo poštou, zaplatí Kupujúci celkovú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru doručovateľovi tovaru. 
4.8. V prípade, ak kupujúci zaplatí Predávajúcemu celkovú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na účet označený Predávajúcim, je celková kúpna cena zaplatená jej pripísaním na účet Predávajúceho. 
4.9. V prípade, ak kupujúci zaplatí Predávajúcemu celkovú kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie zaplatenej celkovej kúpnej ceny len v prípadoch uvedených v týchto Obchodných podmienkach a zákonom. 
4.10. V prípade, že celková kúpna cena za vrátený alebo reklamovaný tovar a tovar, pri ktorom došlo k odstúpeniu od zmluvy bude uhradená kupujúcim formou darčekových certifikátov, prípadne ich kombináciou s peňažným plnením, Predávajúci vráti zaplatenú celkovú kúpnu cenu kupujúcemu rovnakou formou, ako bola uhradená kupujúcim. Hodnota vrátených darčekových certifikátov kupujúcemu však nesmie byť vyššia ako hodnota darčekových certifikátov zaplatená kupujúcim pri kúpe tovaru. Ak by vrátenie darčekových certifikátov z objektívnych dôvodov nebolo možné, najmä preto, že Predávajúci nemá k dispozícii darčekové certifikáty v potrebnej výške, predávajúci poskytne kupujúcemu peňažnú náhradu vo výške ich nominálnej hodnoty.

 

Článok V.

Nadobudnutie vlastníctva k tovaru a prechod nebezpečenstva škody na tovare

5.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celkovej kúpnej ceny za objednaný a dodaný tovar. 
5.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od Predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme. 
5.3. Ak má kupujúci prevziať tovar od inej osoby, než je Predávajúci, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho v čase určenom na dodanie tovaru, ak sa v tom čase umožnilo kupujúcemu nakladať s tovarom a o tejto možnosti kupujúci vedel. Ak sa kupujúcemu umožní nakladať s tovarom alebo ak sa dozvie o tejto možnosti až neskôr, prechádza nebezpečenstvo v čase, keď má túto možnosť a dozvie sa o nej.
5.4. Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode jej nebezpečenstva na kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť celkovú kúpnu cenu, ibaže ku škode na tovare došlo v dôsledku porušenia povinnosti Predávajúceho. Účinky podľa predchádzajúcej vety tohto bodu nenastanú, ak kupujúci využil svoje právo požadovať dodanie náhradného tovaru alebo právo odstúpiť od zmluvy.
 

Článok VI.

Reklamačný poriadok - pre kupujúcich ktorí nie sú spotrebiteľmi

ktorí pri uzatváraní a plnení zmluvy konajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania t. j., ktorí nie sú spotrebiteľmi podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

7.1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru podľa príslušných stanovení Obchodného zákonníka. Kupujúci, je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť v u Predávajúceho, ak zo záručného listu alebo zo zmluvy nevyplýva, že reklamáciu uplatňuje u Predávajúcim určenej inej osoby.
7.2. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné podmienky.
7.3. Kupujúci je povinný prezrieť objednaný tovar pri jeho prevzatí. Ak kupujúci tovar neprezrie alebo nezariadi, aby sa prezrel v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri jeho prehliadke len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.
7.4. Kupujúci môže uplatňovať nároky z vád tovaru po súčasnom predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu spolu so záručným listom, ak bol dodaný výrobcom a dokladom o zaplatení. Kupujúci je povinný vždy vyplniť reklamačný formulár, ktorý je dostupný na webovej stránke Predávajúceho.
7.5. Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky súčasne:

a) doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho Predávajúcemu,
b) doručenie reklamovaného tovaru Predávajúcemu alebo ním určenému servisnému stredisku,
c) doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru.

Pri reklamácii je kupujúci povinný oboznámiť predávajúceho s rozsahom závady a následne doručiť reklamovaný tovar čistý, vrátane záručného listu a faktúry predávajúcemu .

SPOLU S DORUČENÝM TOVAROM JE KUPUJÚCI POVINNÝ VYPLNIŤ A ODOSLAŤ PREDÁVAJÚCEMU ELEKTRONICKÝ REKLAMAČNÝ FORMULÁR.

V opačnom prípade nebude reklamácia riešená až do doby kedy tak kupujúci učiní.

7.6. Reklamovaný tovar zaslaný na dobierku Predávajúcemu Predávajúci nepreberá.
7.7. Kupujúci je povinný podať správu predávajúcemu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo kupujúci vady zistil, kupujúci pri vynaložení odbornej starostlivosti mal vady zistiť pri prehliadke, ktorú je povinný uskutočniť podľa § 427 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka, alebo sa vady mohli zistiť neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr však do dvoch rokov od doby dodania tovaru, prípadne od dôjdenia tovaru do miesta určenia určeného v zmluve. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, platí namiesto tejto lehoty záručná doba. Predávajúci vybaví reklamáciu bezodkladne podľa jeho možností a vady reklamovaného tovaru.

7.8. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar z tovar bez vád, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
7.9. Kupujúci nemôže uplatňovať nároky zo zodpovednosti za vady ak:

a) nepredloží doklad o zaplatení,
b) neoznámi zjavné chyby pri prevzatí tovaru,
c) uplynie záručná doba tovaru,
d) spôsobí poškodenie tovaru,
e) bude používať tovar v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu, bude neodborne zaobchádzať s tovarom, alebo zanedbá starostlivosť o tovar,
f)  poškodí tovar nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými pre tovar.

7.10. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.
7.11. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru alebo odovzdaním nového tovaru
b) vrátením kúpnej ceny tovaru,
c) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
d) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

7.12.    Záručná doba je 12 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s príslušnými podmienkami podľa Obchodného zákonníka (§429 a nasl.). U vybraných produktov je výrobcom záruka pre kupujúcich obmedzená. 
7.13.    Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. 
7.14.    V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodne vystavenej faktúry a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od dodania nového tovaru, ale iba na nový tovar.
7.15.    Ak ide o vadu tovaru, ktorú je možné odstrániť, Predávajúci vadu odstráni. Pokiaľ nie je možné vadu tovaru odstrániť a povaha vady nebráni obvyklému užívaniu tovaru, môže sa Predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto vadu reklamovať.
7.16.    Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, Predávajúci je oprávnený vadný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.
7.17.    Pri porušení zmluvy podstatným spôsobom sa právne vzťahy medzi Predávajúcim a kupujúcim spravujú príslušnými ustanoveniami § 436 a nasl. Obchodného zákonníka. 
7.18.    Ak je dodaním tovaru s vadami zmluva porušená nepodstatným spôsobom, spravujú sa nároky z takýchto vád tovaru podľa ustanovenia § 437 a nasl. Obchodného zákonníka. 
7.19.    Na účely týchto Obchodných podmienok je porušenie zmluvy podstatné, ak strana porušujúca zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že porušenie zmluvy nie je podstatné. 
7.20.    Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

 

Článok VII.

Záverečné ustanovenia pre nespotrebiteľa

8.1.      Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny Predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať a od zmluvy odstúpiť.
8.2.      Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že sa pred vyplnením a odoslaním objednávky oboznámil s obsahom týchto Obchodných podmienok článok I. až článok VIII. uvedených na stránkach webového sídla Predávajúceho, vrátane reklamačného poriadku a tieto informácie berie na vedomie a v tomto vedomí chce objednaný tovar od Predávajúceho kúpiť a zaplatiť celkovú cenu za objednaný tovar.
8.3.        Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbanlivosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo škody a straty vzniknuté iným spôsobom.
8.4.      Tieto informácie boli spracované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav záväzkových vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. Ak sa niektoré z ustanovení týchto informácií ukáže v rozpore so zákonom, platí príslušné ustanovenie zákona a právne vzťahy vzniknuté medzi predávajúcim a kupujúcim z konkrétnej kúpnej zmluvy sa budú spravovať ustanoveniami zákona.
8.5.      Na právne vzťahy založené medzi predávajúcim a kupujúcim a neupravené kúpnou zmluvou alebo v týchto informáciách sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
8.6.      Prostriedky diaľkovej komunikácie určené na uzatvorenie zmluvy nie sú číslami so zvýšenou tarifou.
8.7.      Predávajúci nie je viazaný žiadnym kódexom správania.

 
BALUMAR s.r.o.

*Tieto Ochodné podmienky sú platné a účinné od 01.03.2020 a rušia predchádzajúce znenia OP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.