Zásady ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov v internetovom obchode KozeneDoplnky.sk upravujú zásady spracúvania a ochrany osobných údajov zo strany prevádzkovateľa webového sídla www.kozenedoplnky.sk, na ktorom sa realizuje internetový predaj kožených doplnkov a koženej galantérie prostredníctvom webového sídla www.kozenedoplnky.sk (ďalej len „Internetový predaj“ alebo „E-shop“) ktorý je prevádzkovaný spoločnosťou BALUMAR s.r.o., ICO: 52 767906, zapísaná v Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 39380/P. Tieto Zásady sú určené predovšetkým ako poučenie zákazníkom E-shopu ako dotknutým osobám.

Pojmy použité pri výklade ochrany osobných údajov

Dotknutá osoba – osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané
BALUMAR  - spoločnosť BALUMAR s.r.o. Volgogradská 4797/92, 080 01 Prešov, IČO: 52 767906, ktorá je prevádzkovateľom Internetového výdaja uskutočňovaného prostredníctvom Webového sídla.
GDPR – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
E-shop – Internetový predaj, uskutočňovaný spoločnosťou BALUMAR prostredníctvom Webového sídla
Osobné údaje – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (Dotknutej osoby)
Webové sídlo – webové sídlo www.kozenedoplnky.sk, na ktorom je spoločnosťou BALUMAR prevádzkovaný E-shop, v ktorom si môžete zakúpiť všetky produkty pánskej mody a kožených doplnkov


KTO SPRACÚVA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S INTERNETOVÝM PREDAJOV

Osobné údaje spracovnáva prevádzkovateľ a jeho sprostredkovatelia.

Prevádzkovateľom je BALUMAR ktorá vo svojom mene prevádzkuje  Internetový obchod a spracúva Vaše osobné údaje ako zákazníkov E-shopu. BALUMAR teda určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov svojích zákazníkov a primárne zodpovedá za spracúvanie ich osobných údajov.

Ako nás môžete kontaktovať v prípade otázok

Spoločnosť BALUMAR  dohliada a dbá pri svojej činnosti o to, aby Vaše osobné údaje, ktoré nám zverujete, boli chránené v najvyššej možnej miere, a aby boli spracúvané len v nevyhnutnom rozsahu a po nevyhnutnú dobu. Počas tejto doby si kladieme za prioritu, aby ste mali vždy prehľad o tom, prečo a na ako dlho Vaše osobné údaje spracúvame. Preto, v prípade akýchkoľvek otázok ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov sa môžete na nás, ako prevádzkovateľa kedykoľvek obrátiť:

  1. na infolinke 0940 545478 denne od 08:30 – 17:00 hod 
  2. e-mailom na e-mailovej adrese: obchod@kozenedoplnky.sk – zanechajte prosím na seba telefónne číslo, aby sme Vás mohli kontaktovať;
  3. poštou na poštovej adrese: BALUMAR s.r.o., Volgogradská 13 (PALA CENTRUM), 080 01 Prešov

Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov môžete uplatniť spôsobom uvedeným nižšie.


Sprostredkovatelia v rámci Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru

BALUMAR pre účely riadneho plnenia zmluvných vzťahov so svojimi zákazníkmi, pre riadne zabezpečenie prevádzky E-shopu, ako aj pre marketingové účely motivované zlepšením našich služieb a skladby sortimentu podľa potrieb našich zákazníkov, využíva služby sprostredkovateľov, ktorí sa v jeho mene podieľajú na plnení týchto cieľov BALUMAR. Za týmto účelom spracúvajú osobné údaje zákazníkov E-shopu v príslušnom rozsahu, ktorými disponuje BALUMAR . Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje zákazníkov E-shopu na základe zmluvy s BALUMAR, v jeho mene a na základe jeho pokynov.

Týmito sprostredkovateľmi je niekoľko kategórií subjektov.

Sprostredkovateľmi sú jednotliví obchodní partneri spoločnosti BALUMAR, ktorí realizujú najmä prevádzku Webového sídla, zabezpečujú bezhotovostný platobný styk, doručujú Vám objednaný tovar, a taktiež zabezpečujú činnosti, smerujúci k marketingovej propagácii E-shopu a neustálemu zlepšovaniu skladby sortimentu a služieb spoločnosti BALUMAR poskytovaných na Webovom sídle.

Zoznam týchto subjektov závisí od aktuálnej ponuky týchto služieb a nie je konečný. BALUMAR  bude informovať zákazníkov E-shopu o zmenách ohľadom jeho sprostredkovateľov zabezpečujúcich pre zákazníkov E-shopu a pre spoločnosť BALUMAR  jednotlivé služby a v jeho mene spracúvajú osobné údaje zákazníkov E-shopu za účelom poskytovania týchto služieb. Aktuálny zoznam sprostredkovateľov tvorí prílohu tohto dokumentu.

Registrovaní aj neregistrovaní zákazníci, ktorí uskutočnili nákup

E-mailová adresa zákazníkov, ktorí uskutočnili nákup, môže byť na základe ich výslovne udeleného súhlasu postúpená spoločnosti Heureka Shopping s.r.o., sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 02387727 (ďalej len „Heureka“), ktorá následne oslovuje zákazníkov s prieskumom spokojnosti s nákupom (viď nižšie). Spoločnosť Heureka realizuje prieskum oslovovaním zákazníkov e-mailom vo svojom mene, nie je teda sprostredkovateľom BALUMAR  ( BALUMAR  spoločnosti Heureka na základe udeleného súhlasu zákazníka len odovzdá e-mailovú adresu zákazníka na účely prieskumu ).

Prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru)

BALUMAR neprenáša Vaše osobné do krajín mimo EÚ. V prípade, že si zvolíte doručenie tovaru do krajiny mimo EÚ, v takom prípade BALUMAR  odovzdá Vaše osobné údaje svojmu sprostredkovateľovi zabezpečujúcemu doručenie tovaru, v zmysle Vášho výberu spôsobu doručenia (pošta / kuriér).

 

ZA AKÝM ÚČELOM SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

BALUMAR spracúva Vaše osobné údaje pre nasledovné účely:

  1. Neregistrovaní zákazníci – v E-shope umožňujeme nakúpiť aj zákazníkom, ktorí nie sú registrovaní v E-shope (nemajú zriadené svoje elektronické konto a nevyužívaju jeho výhody)

Osobné údaje neregistrovaných zákazníkov, ktoré uvedú vo svojej objednávke, spracúvame za účelom plnenia kúpnej zmluvy. Právnym základom je plnenie zmluvy. Uvedenie osobných údajov označených v objednávke ako "*" ( hviezdičkou ) povinné sú nevyhnutné pre spracovanie objednávky a uzavretie kúpnej zmluvy.

E-mailovú adresu neregistrovaných zákazníkov taktiež spracúvame za účelom zasielania e-mailov s ponukou podobných tovarov, ktoré si už u nás zakúpili, a o ktoré by preto mohli mať záujem, a to prípadne aj v akciovej cene, resp. s iným benefitom, pokiaľ neregistrovaný zákazník neprejavil svoj nesúhlas so zasielaním takýchto ponúk. Nesúhlas môže zákazník vyjadriť pre odoslaním objednávky, ak zaškrtne príslušné políčko, ktorým vyjadrí, že si neželá dostávať informácie o akciách, zľavách a novinkách z E-shopu.

  1. Registrovaní zákazníci – osobné údaje registrovaných zákazníkov spracúvame za účelom registrácie a vedenia ich elektronického konta v E-shope a následne za účelom plnenia kúpnej zmluvy.

Registráciou v našom E-shope zákazník získava rôzne výhody v podobe vytvorenia svojho elektronického konta, ktoré obsahuje históriu jeho nákupov. Registráciou vzniká medzi registrovaným zákazníkom a BALUMAR  zmluvný vzťah, rovnako ako aj pri samotnom nákupe.

E-mailovú adresu registrovaných zákazníkov taktiež spracúvame za účelom zasielania e-mailov s ponukou podobných tovarov, ktoré si už u nás zakúpili, a o ktoré by preto mohli mať záujem, a to prípadne aj v akciovej cene, resp. s iným benefitom, pokiaľ registrovaný zákazník neprejavil svoj nesúhlas so zasielaním takýchto ponúk. Nesúhlas môže zákazník vyjadriť pred odoslaním žiadosti o registráciu, ak zaškrtne príslušné políčko, ktorým vyjadrí, že si neželá dostávať informácie o akciách, zľavách a novinkách z E-shopu.

Zákazníci majú možnosť sa zaregistrovať (vytvoriť si elektronické konto) aj prostredníctvom svojich prihlasovacích údajov uložených na sociálnej sieti Facebook alebo Google +. Po kliknutí na príslušnú možnosť zaregistrovať sa prostredníctvom týchto sociálnych sietí sa príslušné osobné údaje z databázy týchto sociálnych sietí automaticky doplnia v online registračnom formulári a zákazník má možnosť ich pred odoslaním upraviť / doplniť.

Osobné údaje potrebné pre vytvorenie elektronického konta v E-shope a osobné údaje potrebné pre úspešný nákup v E-shope nám z Vašej strany musia byť sprístupnené, v opačnom prípade voči Vám nevieme plniť naše zmluvné povinnosti ( zmluvný vzťah medzi našimi zákazníkmi a BALUMAR  nevznikne ).

  1. Údaje, ktoré získavame zaznamenávaním nákupného správania registrovaných zákazníkov v našom E-shope a údaje získavané analýzou týchto údajov.

Údaje o nákupnom správaní obsahujú súhrnné údaje o zakúpených produktoch registrovaných zákazníkov v našom E-shope, čase jednotlivých nákupoch, kúpnej cene a pod. Nevieme však rozlíšiť, ktoré údaje možno priradiť nákupom zákazníka pre vlastnú spotrebu, a ktoré boli uskutočnené v prospech inej osoby, tieto údaje preto nepovažujeme za osobné údaje konkrétneho registrovaného zákazníka E-shopu. Pre účely právnej istoty ich však aj napriek tomu spracúvame v rovnakom režime a poskytujeme im rovnakú ochranu, ako keby išlo o osobné údaje priamo registrovaného zákazníka.  

Osobné údaje, ktoré nám registrovaní zákazníci poskytli, ako aj údaje získané z jednotlivých nákupov v E-shope, spracúvame aj na marketingové účely zahŕňajúce analýzy nákupného správania zaznamenaného v elektronickom konte registrovaného zákazníka. Analýzy údajov o návštevnosti Webového sídla, údajov zákazníkov a ich nákupného správania zaznamenaného v elektronickom účte na Webovom sídle sa vykonávajú

              a) pre interné obchodné potreby BALUMAR (napr. pre účely získania informácii o úspešnosti predaja produktov v ponuke nášho E-shopu a následného vylepšenia ponuky nášho sortimentu,

b) pre potreby zákazníkov BALUMAR za účelom poskytovania čo najadresnejších a najvýhodnejších ponúk našich tovarov šitých na mieru podľa ich potrieb, ktoré by inak nezískali, a to na základe údajov v ich elektronickom účte.
c) o návštevnosti nášho Webového sídla za účelom prispôsobenia jeho funkcionalít a obsahu pre väčší komfort našich zákazníkov, a pod.)

4. Registrovaní aj neregistrovaní zákazníci, ktorí uskutočnili nákup

E-mailové adresy zákazníkov E-shopu, ktorí uskutočnili nákup v E-shope, môžu byť zo strany BALUMAR  zaslané spoločnosti Heureka, ako prevádzkovateľovi webového portálu Heureka.sk, ktorá uskutočňuje prieskum spokojnosti zákazníkov s ich online nákupmi. E-mailové adresy budú za týmto účelom odovzdané spoločnosti Heureka a zákazník bude touto spoločnosťou oslovený e-mailom s prieskumom, len ak s tým zákazník E-shopu udelil súhlas pri odoslaní objednávky / registrácii (vytvorení elektronického konta) v E-shope. 

 

Aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov a ako dlho ich spracúvame

Vaše osobné údaje, poskytnuté nám prostredníctvom Webového sídla, uchovávame po dobu stanovenú zákonom, resp. po nevyhnutnú dobu, a to nasledovne v prílohe ktorú nájdete tu. Po uplynutí doby spracúvania vrátane archivácie osobné údaje anonymizujeme. Voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu má dotknutá osoba právo namietať (viac informácií nižšie pri práve namietať).

*1 Bližšie informácie sú dostupné na webovom sídle spoločnosti Heureka na tomto odkaze.
 

Aké máte práva k ochrane Vašich osobných údajov

1. Právo odvolať poskytnutý súhlas
Ktorýkoľvek zo súhlasov udelených spoločnosti BALUMAR  má dotknutá osoba (osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú)  právo kedykoľvek odvolať ktorýmkoľvek zo spôsobov uvedených nižšie. 

2. Právo požadovať prístup k spracúvaným osobným údajom
Ako máte ako dotknutá osoba právo požadovať od BALUMAR ako prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a aj ďalšie informácie v zmysle GDPR (čl. 15).

3. Právo na opravu
Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby BALUMAR ako prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

4. Právo na obmedzenie spracúvania

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby BALUMAR ako prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR na základe oprávneného záujmu BALUMAR ako prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s Vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania, BALUMAR ako prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

5. Právo na prenosnosť osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli BALUMAR ako prevádzkovateľovi pri nákupe v E-shope, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby Vám BALUMAR ako prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránila, ak:
a) sa spracúvanie zakladá na zmluve,
b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Ako dotknutá osoba máte pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

6. Právo na výmaz

Ako dotknutá osoba máte tiež právo dosiahnuť u BALUMAR ako prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov: 

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; 
b) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na základe oprávneného záujmu pre účely priameho marketingu (ak BALUMAR bude v budúcnosti spracúvať osobné údaje zákazníkov E-shopu na účely priameho marketingu na základe oprávneného záujmu); 
c) osobné údaje sa spracúvali nezákonne; 
d) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha.

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

Žiadosti o výkon týchto Vašich práv ako dotknutej osoby splní BALUMAR bezplatne. Ak sú Vaše žiadosti ako dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže buď:
a) požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo
b) odmietnuť konať na základe žiadosti.

7. Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Ak BALUMAR ako prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu (viď vyššie), máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu a BALUMAR nesmie ďalej Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu spracúvať, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Pokiaľ BALUMAR bude v budúcnosti spracúvať Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu na účely priameho marketingu (o čom budete informovaní), máte právo namietať a BALUMAR už nesmie za týmto účelom osobné údaje dotknutej osoby spracúvať.

Právo namietať môžete uplatniť aj kliknutím na link uvedený v každom e-maili s ponukami tovarov. Kliknutím na link sa trvalo odhlásite z databázy na zasielanie týchto e-mailov.


Ako Vám odpovieme na Vašu žiadosť

Poskytneme Vám informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe Vašej žiadosti, a to  bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa Vám podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

8. Právo podať sťažnosť na Úrad
Ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv v súvislosti so s spracúvaním Vašich osobných údajov, máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, webové sídlo: https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/ alebo úradu na ochranu osobných údajov v členskom štáte svojho obvyklého pobytu alebo mieste výkonu Vašej práce (ďalej len „dozorný orgán“).

Dozorný orgán, ktorému sa sťažnosť podala, Vás bude informovať o pokroku a výsledku sťažnosti vrátane možnosti podať súdny prostriedok nápravy. 

9. Právo nechať sa zastúpiť
Máte tiež právo poveriť neziskový subjekt, organizáciu alebo združenie, ktoré boli riadne zriadené v súlade s právom členského štátu, ktorých ciele podľa stanov sú vo verejnom záujme a ktoré pôsobia v oblasti ochrany práv a slobôd dotknutých osôb, pokiaľ ide o ochranu ich osobných údajov, aby podali sťažnosť vo Vašom mene, aby vo Vašom mene uplatnili vyššie uvedené práva podať sťažnosť dozornému orgánu a podať súdny prostriedok nápravy a aby vo Vašom mene uplatnili právo na náhradu škody v dôsledku porušenia GDPR zo strany BALUMAR  alebo niektorým z jeho sprostredkovateľov, ak to umožňuje právo členského štátu.


Ako si uplatniť svoje práva podľa Nariadenia o ochrane osobných údajov GDPR

  1. na infolinke BALUMAR : 0940 545478,  (+421) 051 / 51 3811 737
  2. zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu obchod@kozenedoplnky.sk - v texte e-mailu prosím  zanechajte na seba telefónne číslo, aby sme Vás mohli kontaktovať.
  3. poštou na poštovej adrese: BALUMAR s.r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov

 

Záverečné ustanovenia
Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňa 01.03.2020 a vzťahujú sa aj na zákazníkov, ktorí vstúpili do zmluvného vzťahu s BALUMAR pred dňom 25.5.2018. Tieto Zásady sú nepretržite prístupné na Webovom sídle www.kozenedoplnky.sk.


V Prešove 01.03.2020

 

KozeneDoplnky.sk

 

Príloha č. 1

V mene BALUMAR realizujú spracúvanie osobných údajov minimálne nasledovní sprostredkovatelia (subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje v mene a podľa pokynov BALUMAR). Tieto sprostredkovateľské spoločnosti sú vymenované v tejto prílohe.