OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky internetového obchodu www.KozeneDoplnky.sk

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi Kupujúcim a Prevádzkovateľom internetového obchodu Ing. Martin Balun, Záhradná 4006/44, 080 01 Prešov, IČO: 466 72702, zapísaný v Živnostenský register, Obvodný úrad Prešov, číslo živnostenského registra: 750 - 39588

(ďalej len Pevádzkovateľ), ktoré budú uzatvorené elektronickým obchodným systémom www.kozenedoplnky.sk, (ďalej len obchod).

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj 
Obrancov mieru 6, 08001 Prešov 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 051/7721 597
fax č.: 051/7721 596

http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti/


2. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba ( spotrebiteľ ), alebo podnikateľ (  ktorý je podnikateľom v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka ), ktorý po vlastnej autorizácii odoslal elektronickú objednávku spracovanú systémom internetového obchodu www.kozenedoplnky.sk.
3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, ktorý je spracovaný systémom obchodu a je zo strany Kupujúceho návrhom na uzatvorenie Kúpnej zmluvy.
4. Obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť Kúpnej zmluvy.
5. V prípade, že Prevádzkovateľ a Kupujúci uzatvoria osobitnú písomnú Kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od obchodných podmienok, budú ustanovenia osobitnej písomnej kúpnej zmluvy uprednostnené pred obchodnými podmienkami.

II. Povinnosti Prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že Kupujúcemu dodá správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok obchodu platných v deň odoslania elektronickej objednávky.
2. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá Kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú: faktúru ( daňový doklad ), záručný list ( ak ho výrobca poskytuje ).
3. Ak predávajúci nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu, telefonicky, poštou, alebo iným vhodným spôsobom na trvalom nosiči. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet.  Kupujúci sa môže dohodnúť s Prevádzkovateľom aj na inom spôsobe vrátenia úhrady, ale bez toho predávajúci vracia rovnakým spôsom. 

III. Povinnosti Kupujúceho

1. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar zaplatiť. Predávajúci doporučuje kupujúcemu skontrolovať neporušenosť transportného obalu a v prípade akéhokoľvek poškodenia zásielky, túto informáciu bezodkladne oznámiť prepravcovi a prevádzkovateľovi internetového obchodu na telefónnom čísle 0940 77 9696 alebo 051/3811 737.
2. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny a následným prevzatím objednaného tovaru od prepravcu.

IV. Objednávka tovaru, uzatvorenie kupnej zmluvy, stornovanie objednávky

1. Platnosť elektronickej objednávky je podmienená pravdivým a úplným vyplnením všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii resp. vypĺňaní objednavkového formulára, alebo pri realizácii samotnej  ( odoslaní ) objednávky.
2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpnej zmluvy.Kúpna zmluvy vzniká potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho - Akceptačným emailom.
3. Prijatie objednávky Prevádzkovateľom je potvrdené automatickým systémom obchodu - e-mailom na adresu udanú Kupujúcim pri registrácii alebo pri vyplňaní objednávkového formulára. Na uvedenú e-mailovú adresu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.
4. Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), požiadať Kupujúceho o dodatočné autorizovanie - potvrdenie objednávky. V prípade, že overenie nie je úspešné, prípadne Kupujúci nereaguje na emailovú požiadavku prevádzkovateľa do 5 dní od jej zaslania, Prevádzkovateľ považuje takúto objednávku za neplatnú a vykoná jej stornovanie.
5. Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Objednávka môže byť stornovaná telefonicky na čísle 0940 779696, alebo e-mailom na adrese info@kozenedoplnky.sk.  V prípade požiadavky zrušenia objednávky nie sú Kupujúcemu účtované žiadne poplatky spojené s týmto úkonom. V prípade, že Kupujúci uhradil objednávku platbou vopred (bankovým prevod, platba kreditnou kartou a pod.). Prevádzkovateľ vráti Kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 7 pracovných dní spôsobom, akým vopred zaplatenú úhradu prijal od Kupujúceho.
6. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza e-mailovým akceptovaním objednávky Kupujúceho. O potvrdení akceptovania objednávky je Kupujúci informovaný zaslaním emailu označeným "Akceptácia objednávky č." zo strany Prevádzkovateľa. 
7. Kupujúci súhlasí, že mu bude zaslaná ako doklad o nákupe faktúra v PDF súbore elektronickou formou na email uvedený v objednávke. Za správnosť poskytnutých údajov o emailovej adrese zodpovedá zákazník.
8.  Zobrazovanie produktov na stránkach internetového obchodu - rekvizity ( mobily, časopisy, knihy, diáre, perá, kľúče, nápoje, ovocie, iné produkty a pod. ) umiestné a nafotené spoločne s produktom nie su dodávané - predávane spolu s produktom, pokiaľ táto skutočnosť nie je presne špecifikovaná v názve produktu ( napr. peňaženka + opasok, kožená kabela + darček, Akcia: taška + dokladovky  a pod. ). Kupujúci si nemôže nárokovať na ich dodanie spoločne so zakúpeným tovarom.

V. Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci - spotrebiteľ môže odstúpiť kedykoľvek pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich dní od prevzatia tovaru v zmysle § 7, odst. 1 zákona č. 102/2014 Z.z., ak nejde o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho a určeného osobitne pre jedného Kupujúceho ( napr. ak tovar nie je bezne v ponuke eshopu ), alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť. 
2. Odstúpenie od zmluvy doporučuje Prevádzkovateľ Kupujúcemu pre splnenie si zákonných povinností oznámiť elektronickým odoslaním formulára ODSTÚPENIE OD ZMLUVY priamo zo stránok internetového obchodu www.kozenedoplnky.sk. O prijatí odstúpenia od zmluvy je  Kupujúci vyrozumený e-mailom bezodkladne automaticky, evidenčným systémom eshopu. Kupujúci môže k Odstúpeniu od zmluvy použiť aj listovú formu odstúpenia, ktorá je prílohou č.1 týchto obchodných podmienok. 

Kupujúci - spotrebiteľ doručí tovar uvedený vo formulári na Odstúpenie od zmluvy na adresu Prevádzkovateľa:

Ing.Martin Balun, MAXMA, s.r.o.
Volgogradská 13 (PALA CENTRUM ), 080 01 Prešov

Tovar zasielany späť pri odstúpení od zmluvy alebo pri reklamácii odporúčame poistiť. Tovar nám neposielajte na dobierku. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

3. Kupujúci - spotrebiteľ má právo v rámci lehoty štrnástich dní tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom" obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť Prevádzkovateľovi. 
4. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy doručiť tovar späť na adresu Prvádzkovateľa, alebo ho odovzdať Prevádzkovateľovi, alebo osobe poverenej na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Prevádzkovateľ navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
5. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ktorý ponúkame (poštovné za zásielky doručené Slovenskou poštou a.s.).

Prevádzkovateľ nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby pred tým, ako mu je predmetný tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru spät Prevádzkovateľovi, ibaže Prevádzkovateľ navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

6. V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí Prevádzkovateľovi tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí Kupujúci Prevádzkovateľovi náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu. 

7. Prevádzkovateľ je oprávnený stornovať objednávku a odstúpiť od zmlvy:
• ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (zle uvedené telefónne číslo alebo email, kupujúci neodpovedá na emaily, nezdvíha telefón, atď.),
• ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať prevádzkovateľa uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov.
•  ak sa Prevádzkovateľ nedokáže kontaktovať s Kupujúcim na základe poskytnutých údajov ( telefónne číslo, emailová adresa ) a je dôvodné podozrenie, že ide o snahu Kupujúceho zavádzať Prevádzkovateľa uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov.

O stornovaní objednávky bude Kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 5 dní na ním určený účet, pokiaľ sa Kupujúci s Prevádzkovateľom nedohodne inak. 

VI. Dodacie podmienky a termíny

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie adresa ktorá je uvedená Kupujúcim v elektronickej objednávke obchodu. Tovar bude dodaný Prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov uvedných v objednávke, alebo na základe dohody s Kupujúcim.
2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním Kupujúcemu pri osobnom odbere, prípadne odovzdaním tretím subjektom zabezpečujúcim prepravu. 
3. Prevádzkovateľ vyexpeduje pre Kupujúceho tovar k dodaniu vrámci dodacej lehoty uvedenej pri každom tovare v závislosti od spôsobu doručenia.
4. Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. 
5. Tovar ktorý je skladom doručíme kurierskou spoločnosťou do 2 dní od prijatia objednávky, Slovenskou poštou do 4 dní od prijatia objednávky. Zásielky s tovarok ktorý je skladom doručíme do ČR do 5dní od prijatia platby na účet.
6. Tovar ktorý je skladom doručíme kurierskou spoločnosťou do 2 dní od prijatia platby - bankovy prevod, Slovenskou poštou do 4 dní od prijatia úhrady - bankový prevod.
7. Zobrazenie tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je len ilustračné. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite používaného monitora, resp. iného používaného zariadenia kupujúceho.

VII. Cena dopravy tovaru 

1. Poštovné je kupujúci  povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru tak, ako je to uvedené na objednávke. V eshope sú všetky ceny tovaru a dopravy konečné vrátanie DPH. 
2. Pri dodávke tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty je účtované poštovné a podľa taríf na stranke DOPRAVA A POPLATKY.
3. Uvádzané ceny sú platné v rámci Slovenska. Poštovné poplatky do zahraničia sú kalkulované osobitne a budú oznámené kupujúcemu na uvedený e-mail do 24 hodín od zaslania objednávky k odsúhlaseniu konečnej ceny dopravy.

VIII. Nedoručené - neprevzatie zásielky, porušenie obchodných podmienok

1. Ak Kupujúci požiada o opätovné odoslanie zásielky ktorú neprevzal, a neuplatnil si právo na Odstúpenie od zmluvy, bude k celkovej cene zásielky učtované ďalšie poštovné vo výške platných poštových poplatkov uvedených v obchodných podmienkach.
2. Opätovné odoslanie neprevzatej zásielky bude vykonané na základe úhrady vopred ( bankový prevod ), k čomu bude Kupujúcemu zaslaná e-mailom v PDF nová faktúra so splatnosťou 5 dní.
3. Pokiaľ Kupujúci v požadovanom termíne - splatnosti neuskutoční úhradu faktúry objednávka bude v systéme stornovaná. Kupujúci bude o storne objednávky informovaný e-mailom.
4. Ďalšie objednávky Kupujúceho prostredníctvom elektronického systému obchodu je možné realizovať len platbou vopred alebo po vzájomnej dohode s prevádzkovateľom. 

IX. Kúpna cena a spôsob platby

1. Kupujúci kupuje od prevádzkovateľa obchodu tovar za cenu, ktorá je v čase odoslania objednávky uvedená pri danom tovare. Ceny tovarov sú konečné - vrátane DPH. Cena za použitie prostriedkov ďiaľkovej komunikácie je 0,00 €.
2. Doba platnosti cenovej akčnej ponuky - všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.  
3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.
4. Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

a)   pri dobierke - cenu za objednaný tovar Kupujúci zaplatí pri prevzatí na pošte alebo od kuriéra
b)   TatraPay  pre Kupujúcich ktorí majú účet vedený v Tatra banke, a.s. ( internerbanking pre bankové účty vedené v Tatra banke )
c)   CardPay platby platobnými kartami  
(služba je realizovaná na zabezpečených stránkach banky - systém CardPay - platobnými kartami  ( VISA, MasterCard, Diners Club, Maestro ),

X. Záručná doba, riešenie reklamácii, reklamačný poriadok

1. Záručná doba pri nových výrobkoch je štandardne 24 mesiacov a vzťahuje sa na kúpnu zmluvu uzatvorenú Kupujúcim  spotrebiteľom. Kupujúci - spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej  zmluvy nie je podnikateľom v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka a nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. 

2. Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe.

3. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou a neprimeraným zaobchádzaním, resp. vystavovaním extrémnym a neobvyklým podmienkam na ktoré nie je výrobok určený a je aj v rozpore s návodom výrobcu.

4. Záručná reklamácia je taká reklamácia, u ktorej je zjavné, že k poškodeniu nedošlo nesprávnym a neúmerným zaobchádzaním, čím sa rozumie: použitie výrobku k iným účelom ako je určený, pôsobením výrobku nadmernou silou, nesprávnou údržbou výrobku, nesprávnou manipuláciou s výrobkom. Riešenie reklamácii sa riadi REKLAMAČNÝM PORIADKOM, ktorý je súčasťou obchodných podmienok a je uverejnený na stránke Reklamačný poriadok.

5. V prípade, že zákazník nie je spokoný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
     Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 

XI. Ochrana osobných údajov

11.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.
11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.
11.3. Kupujúci, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti  " Prihlásenie, Môj účet ".
11.4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
11.5. V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách 
11.6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
11.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje kupujúceho získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.
11.8. Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto obchodných a reklamačných podmienkach bude získavať osobné údaje kupujúceho vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.
11.9. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok, preukazujúce totožnosť predávajúceho,
b) kontaktné údaje predávajúceho, resp. zodpovednej osoby predávajúceho,
c) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a právny základ spracúvania osobných údajov,
d) že požadované osobné údaje na účely uzavretia kúpnej zmluvy a riadneho vybavenia a doručenia objednávky je kupujúci povinný poskytnúť,
e) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods.1 písm. f), že oprávneným záujmom, ktorý predávajúci sleduje, je priamy marketing,
f)  identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar, resp. identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov ak existujú, 
g) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie

11.10.  Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.11.11. Predávajúci v súlade s Nariadením poskytuje kupujúcemu, ktorého údaje spracúva, nasledujúce informácie:

a) totožnosť a kontaktné údaje predávajúceho a v príslušných prípadoch zástupcu predávajúceho,
b) kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby,
c) účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania,
d) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm.f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje predávajúci alebo tretia strana,
e) okruh príjemcov, alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,
f) v relevantnom prípade informáciu o tom, že predávajúci zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,
g) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,
h) informácie o existencii práva požadovať od predávajúceho prístup k jeho osobným údajom a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu ako aj práva na prenosnosť údajov,
i) existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania;

Kupujúci má právo získať od predávajúceho kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú a k nej má právo získať aj všetky vyššie uvedené informácie. Za akékoľvek ďalšie kópie o ktoré kupujúci požiada môže predávajúci účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na vyhotovenie kópie.

11.12. Ak kupujúci uplatní svoje právo podľa bodu 9.11 písomne alebo elektronicky a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo podľa bodu 9.11, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto Nariadenia.
11.13.  Kupujúci má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak kupujúci namietne takéto spracúvanie, predávajúci ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky predávajúcemu a osobné údaje dotknutého kupujúceho sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.
11.14. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.
11.15. Predávajúci prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť kupujúcemu všetky informácie uvedené v bode 9.11 v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne a jednoducho formulované. Predávajúci poskytne informácie elektronicky alebo v súlade s Nariadením inými prostriedkami, na ktorých sa s kupujúcim dohodne.
11.16. Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti kupujúceho, poskytne predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.
11.17. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhom príjemcov:

ReMax Courier Service, spol. s .r. o., Cikkerová 2, 84101 Bratislava, IČO: 35825456, DIČ: 2020225515, IČ DPH: SK2020225515,  Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č.25438/B GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, Lieskovec 962 21, IČO: 36624942, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č.9084/S
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S

11.18. Informačné systémy elektronického obchodu predávajúceho sú zaregistrované v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Identifikačné číslo: 201402623. 

 

XII. Záverečné a prechodné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke Prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.
2. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky Kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu e s nimi súhlasí.
3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.kozenedoplnky.sk. 

 

Prílohy obchodných podmienok 

Príloha č.1 - Formulár pre odstúpenie od zmluvy ( listová forma )
Príloha č.2 - VOP internetového obchodu KozeneDoplnky.sk

 

KozeneDoplnky.sk

*Tieto Ochodné podmienky sú platné a účinné od 25.05.2018 a rušia predchádzajúce znenia OP.
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.